شرکت لبنیات روزانه

شرکت لبنیات روزانه

خط کشی کف محوطه و داخل سالن ها

 

         021-66752690

تجهیزات پارکینگ

پارک ترافیک افتخار دارد که با بهترین کادر ، آماده است تا خدمات خود را با شرافت و راستی به بهترین شکل با کیفیت برتر و در حداقل زمان با بهترین قیمت به مردم محترم ایران عزیز ارائه نماید .

در این پروژه پارک ترافیک با دقت خط کشی محوطه بیرون و داخل سالن های شرکت لبنیات بل روزانه را در محل کارخانه آن شرکت واقع در استان قزوین را با بهترین متریال و با بهترین کیفیت در سال 1398 به سرانجام رسانید .

در پروژه ای دیگر نیز پارک ترافیک تجهیز پارکینگ شرکت لبنیات بل روزانه را در محل ساختمان دفتر مرکزی واقع در شهر تهران با کیفیتی مطلوب به سرانجام رسانیده است .

امید که توانسته باشیم با بهترین کیفیت ، بهترین قیمت و در حداقل زمان ، عالی ترین کار را انجام داده باشیم . با آرزوی موفقیت برای تمام مردم محترم ایران عزیز .

چند نمونه از اجرای خدمات برای آن شرکت محترم را ارائه می نماییم . 

خط کشی کارخانه روزانه

بهترین فروشنده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

 خط کشی روزانه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی کف کارخانه روزانه

بهترین اجرا کننده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

خط کشی محوطه کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی کف کارخانه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی کف محوطه

بهترین نصاب تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

 تجهیزات پارکینگ 

خط کشی محوطه روزانه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی محوطه کارخانه

خط کشی داخل محوطه کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی محوطه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

 تجهیزات پارکینگ 

ما در پارک ترافیک با تلاش و پشتکار خود سعی می کنیم با شرافت و راستی پذیرای شما باشیم .

امیدواریم همیشه بهترین را برای شما به ارمغان بیاوریم .

 تجهیزات پارکینگ

خط کشی پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به خط کشی پارکینگ : اجرا خط کشی پارکینگ ، انجام خط کشی پارکینگ ، قیمت اجرا خط کشی پارکینگ ، قیمت انجام خط کشی پارکینگ می باشد .

رنگ آمیزی پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی پارکینگ : اجرا رنگ آمیزی پارکینگ ، انجام رنگ آمیزی پارکینگ ، قیمت انجام رنگ آمیزی پارکینگ ، قیمت اجرا رنگ آمیزی پارکینگ ، قیمت رنگ آمیزی پارکینگ می باشد .

شماره گذاری پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به شماره گذاری پارکینگ : اجرا شماره گذاری پارکینگ ، انجام شماره گذاری پارکینگ ، قیمت شماره گذاری پارکینگ ، قیمت انجام شماره گذاری پارکینگ ، قیمت اجرای شماره گذاری پارکینگ می باشد .

شماره گذاری کف پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به شماره گذاری کف پارکینگ : اجرا شماره گذاری کف پارکینگ ، انجام شماره گذاری کف پارکینگ ، قیمت انجام شماره گذاری کف پارکینگ ، قیمت اجرا شماره گذاری کف پارکینگ ، قیمت شماره گذاری کف پارکینگ می باشد .

شماره گذاری انبارهای پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به شماره گذاری انبارهای پارکینگ : اجرا شماره گذاری انبارهای پارکینگ ، انجام شماره گذاری انبارهای پارکینگ ، قیمت انجام شماره گذاری انبارهای پارکینگ ، قیمت اجرا شماره گذاری انبارهای پارکینگ می باشد .

رنگ آمیزی جایگاه معلولین شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی جایگاه معلولین : اجرا رنگ آمیزی جایگاه معلولین ، انجام رنگ آمیزی جایگاه معلولین ، قیمت اجرا رنگ آمیزی جایگاه معلولین ، قیمت انجام رنگ آمیزی جایگاه معلولین ، قیمت رنگ آمیزی جایگاه معلولین می باشد .

رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین : اجرا رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین ، انجام رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین ، قیمت اجرا رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین ، قیمت انجام رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین ، قیمت رنگ آمیزی جایگاه ویژه معلولین می باشد .

رنگ آمیزی کف پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی کف پارکینگ : اجرا رنگ آمیزی کف پارکینگ ، انجام رنگ آمیزی کف پارکینگ ، قیمت انجام رنگ آمیزی کف پارکینگ ، قیمت اجرا رنگ آمیزی کف پارکینگ ، قیمت رنگ آمیزی کف پارکینگ می باشد .

رنگ آمیزی دیوارها شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی دیوارها : اجرا رنگ آمیزی دیوارها ، انجام رنگ آمیزی دیوارها ، قیمت اجرا رنگ آمیزی دیوارها ، قیمت انجام رنگ آمیزی دیوارها ، قیمت رنگ آمیزی دیوارها می باشد .

رنگ آمیزی ستون های پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی ستون های پارکینگ : اجرا رنگ آمیزی ستون های پارکینگ ، انجام رنگ آمیزی ستون های پارکینگ ، قیمت اجرا رنگ آمیزی ستون های پارکینگ ، قیمت انجام رنگ آمیزی ستون های پارکینگ ، قیمت رنگ آمیزی ستون های پارکینگ می باشد .